Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Xuân Sơn


Sách đã xuất bản

1.Cơ sở lý luận Báo chí Truyền thông (Giáo trình). Dương Xuân Sơn (Chủ biên). H- Văn hoá Thông tin, 1995; Tái bản, H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004, 2008.

2.Sổ tay nghiệp vụ báo chí phát thanh truyền hình về đề tài dân số kế hoạch hoá gia đình. Đồng tác giả. H- Văn hoá Thông tin, 1995.

3. Phương pháp biên tập sách báo. Đồng tác giả. H- Văn hoá Thông tin, 1995.

4. Báo chí, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1996; Tái bản, H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010.

5. Báo chí nước ngoài. Dương Xuân Sơn. H- Văn hoá Thông tin, 1996.

6. Báo chí và truyền thông dân số - Kế hoạch hoá gia đình. Đồng tác giả. H- Hà Nội, 1996.

7. Kỷ yếu báo chí với vấn đề truyền thông dân số kế hoạch hoá gia đình. Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

8. Báo chí phương Tây. Dương Xuân Sơn. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2000.

9. Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật. Dương Xuân Sơn. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004; Tái bản, H- Giáo dục Việt Nam, 2012.

10. Thể loại báo chí. Dương Xuân Sơn. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2005.

11. Báo chí Truyền hình (Giáo trình). Dương Xuân Sơn. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

12. Từ giảng đường đến thực tiễn. Dương Xuân Sơn. H- Hội Nhà văn Việt Nam, 2010.

13. Vai trò của Nhà nước Việt Nam sau 2 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Đồng tác giả. H- Thế giới, 2010.

14. Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo chí, xuất bản. Đồng tác giả. H- Thông tin và Truyền thông, 2011.

15. Lý luận báo chí truyền thông (Giáo trình). Dương Xuân Sơn. H- Giáo dục Việt Nam, 2012.

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
close

Thông báo