Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Bảng.


Sách đã xuất bản

1. Hoá học đại cương. Nguyễn Đình Bảng, Vũ Đăng Độ, Lê Chí Kiên. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994.

2. Hoá đại cương. Ba tập. Đồng dịch giả. H- Giáo dục, 1997.

3. Bài giảng về các phương pháp xử lý nước, nước thải. Nguyễn Đình Bảng. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.


close

Thông báo