Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Bảng.


Các bài báo nghiên cứu

1. Nghiên cứu tách loại Cu (II) trong nước bằng than bùn. Nguyễn Đình Bảng, Hoàng Thị Hương Huế, Nguyễn Minh Phương. In trong: Tuyển tập các công trình khoa học, Hội nghị khoa học trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội ngành Hoá, 12-2002.

2. Nghiên cứu tách loại Cr (IV) trong nước bằng than bùn. Nguyễn Đình Bảng, Hoàng Thị Hương Huế, La Thị Phượng. In trong: Tuyển tập các công trình khoa học, Hội nghị khoa học trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội ngành Hoá, 12-2002.

3. Nghiên cứu tổng hợp xúc tác chứa đất hiếm trên cơ sở perovskite để xử lý khí thải. Nguyễn Đình Bảng, Phạm Anh Sơn, Lưu Minh Đại. In trong: Tuyển tập các công trình khoa học, Hội nghị khoa học trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội ngành Hoá, 12-2002.

4. Nghiên cứu tách loại các kim loại nặng Ni(II), Cu(II), Cr(VI) từ nước, nước thải bằng than bùn. Nguyễn Đình Bảng, Hoàng Thị Hương Huế, Nguyễn Minh Phương. In trong: Báo cáo khoa học tại Hội nghị Hoá học toàn quốc, 10-2003.

5. Thử nghiệm tinh chế Ceri bằng phương pháp chiết với dung môi TBP trên thiết bị chiết ngược dòng nhiều bậc liên tục dạng khuấy lắng. Lê Minh Tuấn, Nguyễn Đình Bảng. Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học, tập 9, 2004.

7. Nghiên cứu quá trình tách loại Cr(VI), Ni(II) trong dung dịch bằng cám biến tính. Nguyễn Đình Bảng, Hoàng Thị Hương Huế. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập XX, 2004.

6. The Studies on high dispersion and pure cerium dioxide preparation. Nguyễn Đình Bảng, Lê Minh Tuấn. The 2nd International symposiumon advanced materials in Asia - Pacific Rim, 4-2005.

8. Nghiên cứu xử lý amoni trong nước ngầm bằng màng sinh học định vị trên than bùn. Nguyễn Đình Bảng, Lê Thị Thanh Thuý, Nguyễn Duy Hùng. Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học, 9-2005.

9. Nghiên cứu điều chế CeO2 kích thước nano bằng phương pháp tự bốc cháy. Nguyễn Đình Bảng, Hoàng Thị Hương Huế, Phạm Anh Sơn. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập XXII, số 3A PT, 2006.

10. Động học quá trình phân hủy sinh học các tạp chất hữu cơ trong nước thải của công nghệ sản xuất bia trên thiết bị lọc sinh học ngập nước. Nguyễn Đình Bảng, Lê Thị Thanh Thúy. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập XXII, số 3A PT, 2006.

11. Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu mao quản trung bình MCM-41 và CE-MCM 41. Phạm Anh Sơn, Nguyễn Đình Bảng, Ngô Sỹ Lương. In trong: Tuyển tập các công trình khoa học Kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 10-2006.

12. Tổng hợp CeO2 kích thước nano bằng phương pháp tự bốc cháy với chất hoạt động bề mặt natriclodexylsunfat. Nguyễn Đình Bảng, Hoàng Thị Hương Huế, Phạm Anh Sơn. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, tập 11, số 3, 2006.

13. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ muối đến khả năng xử lý amoni của vi sinh vật đối với nước nuôi trồng thủy sản. Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Thị Diệu Cẩm. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, tập 12, số 4, 2007.

14. Tổng hợp và đặc trưng của vật liệu MCM-41 chứa CeO2. Phạm Anh Sơn, Nguyễn Đình Bảng, Ngô Sỹ Lương. Tạp chí Hóa học, số 2, 2007.

15. Xử lý nước thải làng nghề chế biến lương thực bằng phương pháp lọc sinh học ngập nước. Nguyễn Đình Bảng, Hà Minh Ngọc, Nguyễn Văn Nội. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, tập 13, số 1, 2008.

16. Nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ với L-isoleucine bằng phương pháp chuẩn độ pH. Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Trọng Uyển, Lê Minh Tuấn. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, tập 13, số 2, 2008.

17. Tổng hợp oxit hỗn hợp TiO2-CeO2 có kích thước nanomet bằng phương pháp sol-gel. Nguyễn Đình Bảng, Nghiêm Xuân Thung, Mạc Đình Thiết, Nguyễn Minh Việt. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, tập 46, số 2A, 2008.

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo