Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Tài


Sách đã xuất bản

1. Cẩm nang tính toán thủy lực. Đồng dịch giả. H- Nông thôn, 1963.

2. Cải tạo thổ nhưỡng. Đồng dịch giả. H- Nông thôn, 1964.

3. Từ điển Nga-Việt Thủy lợi. Đồng tác giả. Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước, 1969.

4. Từ điển Nga-Việt Xây dựng. Nguyễn Tài. Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước, 1970.

5. Cẩm nang thủy công. Đồng dịch giả. H- Nông thôn, Hà Nội, 1971.

6. Thủy lực (Giáo trình). Nguyễn Tài. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1982.

7. Sổ tay tính toán thủy lực (Sách dịch). Nguyễn Tài (Chủ biên). NXB MIR-NN, 1984.

8. Sách tra cứu về sức thủy lực (Sách dịch). Bốn tập. Nguyễn Tài. H- Khoa học và Kỹ thuật,  1986-1987.

9. Tra cứu về sức cản thủy lực (Sách dịch). Bốn tập. Nguyễn Tài (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 1987-1988.

10. Tuyển tập bài tập thủy lực. Nguyễn Tài (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 1990.

11. Thủy lực (Giáo trình). Hai tập. Nguyễn Tài. H- Xây dựng, 1996; Tái bản, 1999, 2011.

12. Thủy lực (Đề thi - đáp án - Olympic 1992-1997 và Bài tập chọn lọc). Nguyễn Tài (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 1998.

13. Thủy lực đại cương (Tóm tắt lý thuyết, bài tập, số liệu tra cứu). Nguyễn Tài (Chủ biên). H- Xây dựng, 1999; Tái bản, 2009.

14. Từ điển Bách khoa Việt Nam. Bốn tập. Đồng tác giả. H- Từ điển Bách khoa, Hà Nội, tập 1, 2000; Tập 2, 2002; Tập 3, 2003; Tập 4, 2005.

15. 15 năm Olympic Cơ học Thủy lực (Đề thi - đáp án 1992-2008 và Bài tập chọn lọc). Nguyễn Tài (Chủ biên). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

16. Cẩm nang xây dựng thủy điện. Đồng tác giả. H- Giao thông Vận tải, 2006.

17. Sổ tay tính toán thủy lực (Sách dịch). Nguyễn Tài (Chủ biên). H- Xây dựng, 2008.

18. 20 năm Olympic Cơ học Thủy lực (Đề thi - đáp án 1992-2008 và Bài tập chọn lọc). Nguyễn Tài. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2008.

19. Thủy lực (Giáo trình chuyên môn). Nguyễn Tài. H- Xây dựng, 2014.

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
close

Thông báo