Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Tài


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Sức cản thủy lực trong lòng dẫn có lớp phủ thực vật.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Thủy lợi

Người hướng dẫn: GS.TSKH Altsul A.D

Năm bảo vệ: 1972

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Xây dựng Mátxcơva, Liên Xô.

 

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KHOA HỌC

Đề tài: Chế độ dòng chảy trong lòng dẫn có nhám thô.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Thủy lợi

Cố vấn khoa học: GS.TSKH Altsul A.D

Năm bảo vệ: 1984

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Xây dựng Mátxcơva, Liên Xô.

 

 

close

Thông báo