Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Hồ Văn Nam


Sách đã xuất bản

1. Bệnh nội khoa gia súc (Giáo trình cho các lớp thú y các trường Đại học Nông nghiệp). Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch. H- Nông nghiệp, 1997.

2. Bệnh nội khoa gia súc. Phạm Ngọc Thạch (Chủ biên), Hồ Văn Nam, Chu Đức Thắng. H- Nông nghiệp, 2006.

3. Chẩn đoán bệnh gia súc. Chu Đức Thắng (Chủ biên), Hồ Văn Nam, Phạm Ngọc Thạch. H- Nông nghiệp, 2009.

4. Thú y (Giáo trình). Hồ Văn Nam.

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo