Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Hồ Văn Nam


Các đề tài nghiên cứu

1. Những bệnh ở gia súc nhiệt đới. Đề tài cấp Bộ, 1985 - 1989. Hồ Văn Nam (Chủ nhiệm).

2. Bệnh viêm ruột ở trâu bò Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 1989 - 1991. Hồ Văn Nam (Chủ nhiệm).

3. Bệnh viêm ruột ở lợn. Đề tài cấp Bộ, 1992 - 1995. Hồ Văn Nam (Chủ nhiệm).

4. Viêm phổi ở gia súc. 1996 - 1998. Hồ Văn Nam (Chủ nhiệm).