Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Hồ Văn Nam


Các bài báo nghiên cứu

1. Bệnh tiên mao trùng ở đâu. Hồ Văn Nam. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp, 12-1963.

2. Bệnh giun thận lợn ở các nông trường. Hồ Văn Nam. Tạp chí Nông trường, 12-1963.

3. Sơ bộ nghiên cứu nguyên nhân bệnh tả chảy tại nông trường Việt Phi. Hồ Văn Nam. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp, 1968.

4. Những biến đổi ở gan bò (Chức phận, hình thái, hóa tổ chức) khi ăn bã củ cải. Hồ Văn Nam. Tạp chí Thú y (Liên Xô), 11-1973.

5. Axit piruvic trong máu bò gan có tổn thương bệnh lý. Hồ Văn Nam. In trong: Kỷ yếu khoa học Viện Thú y Moskva, 1973.

6. Một số chỉ tiêu máu bò bị nhiễm hexacloran. Hồ Văn Nam. In trong: Kỷ yếu khoa học Viện Vệ sinh thú y Liên Xô, 1974.

7. Một số chỉ tiêu máu bò bị nhiễm hexacloran chuyển dịch. Hồ Văn Nam. In trong: Kỷ yếu khoa học Viện Vệ sinh Thú y Liên Xô, 1974.

8. Sinh thiết gan ở trâu Việt Nam. Hồ Văn Nam. Chuyên san Thú y, trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, 1982.

9. Sắc tố mật ở trâu gan có tổn thương bệnh lý. Hồ Văn Nam. Chuyên san Thú y, trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, 1982.

10. Các chỉ tiêu trao đổi protêin và gluxit máu trâu gan có tổn thương bệnh lý. Hồ Văn Nam. Chuyên san Thú y, trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, 1982.

11. Khả năng sử dụng sản phẩm than bùn (Natri Humat) để chăn nuôi lợn. Hồ Văn Nam.Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp, 7-1982.

12. Ảnh hưởng của bệnh trâu mao trùng lên một số chỉ tiêu trao đổi protêin của gan trâu. Hồ Văn Nam. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp, 9-1984.

13. Một số chỉ tiêu lâm sàng ở trâu. Hồ Văn Nam. In trong: Báo cáo khoa học tại tiểu ban chăn nuôi thú y, Bộ Nông nghiệp, 1984.

14. Tình hình trâu bò đổ ngả trong năm ở một số tỉnh phía Bắc. Hồ Văn Nam. In trong: Báo cáo khoa học tại tiểu ban chăn nuôi thú y, Bộ Nông nghiệp, 1984.

15. Một số phương pháp chẩn đoán gan trâu. Hồ Văn Nam. In trong: Báo cáo khoa học tại tiểu ban chăn nuôi thú y, Bộ Nông nghiệp, 1984.

16. Về tình hình dịch bệnh gia súc ở một số huyện ngoại thành Hà Nội. Hồ Văn Nam. In trong: Báo cáo khoa học Sơ kết đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất tại Hà Nội, 1984.

17. Bệnh viêm ruột ở trâu Việt Nam. Hồ Văn Nam. In trong: Báo cáo tại tiểu ban chăn nuôi thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 1994.

close

Thông báo