Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Việt Bình


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Công nghệ thông tin).

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Công nghệ thông tin

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2007

Đơn vị bảo vệ: Viện Công nghệ thông tin.


find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back