Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Việt Bình


Các đề tài nghiên cứu

1. Xây dựng chương trình và triển khai ứng dụng chương trình đối thoại đa phương tiện qua mạng LAN. Đề tài cấp Bộ, 2005 - 2006. Phạm Việt Bình (Chủ nhiệm).

2. Xây dựng hệ thống SMS AGENT tìm kiếm và trả lời thông tin tự động. Đề tài cấp Bộ, 2006 - 2007. Phạm Việt Bình (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu và phát triển một số sản phẩm tính toán khắp nơi và di động (Ubiquitous & Mobile Computing). Đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước, mã số KC.01.10/06-10, 2008 - 2010. Phạm Việt Bình (Chủ nhiệm).

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back