Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Việt Bình


Các bài báo nghiên cứu

1. Simplification  of The Contours of Houses. Tao Ngo Quoc, Pham Viet Binh. Journal Of Computer Science and Cybernetics, Vol 18, No 3, 2002.   

2. Một thuật toán cắt chữ in dính ở mức từ dựa vào chu tuyến. Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình. Tạp chí Bưu chính viễn thông & Công nghệ thông tin, chuyên san Các công trình nghiên cứu và triển khai Công nghệ thông tin và Viễn thông, số 12, 8-2004.

3. Phương pháp truyền nhanh ảnh động qua mạng LAN. Phạm Việt Bình, Vũ Thành Vinh. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ 7 "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền  thông". H- Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

4. Mô  hình  markov  ẩn  và phương pháp biểu diễn khuôn mặt người. Ngô Quốc Tạo, Ngô Phương Đông, Nguyễn Thanh Hoà, Phạm Việt Bình. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ 6 "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông". H- Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

5. Nhận dạng mặt người trong môi trường độ sáng không đồng nhất. Ngô Quốc Tạo, Ngô Phương Đông, Nguyễn Thanh Hoà, Phạm Việt Bình. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ 6 "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

6. Kỹ thuật cắt chữ in dính ở mức từ thông qua thực nghiệm. Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình, Vũ Thành Vinh. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ 6 "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông". H- Khoa học và Kỹ thuật, 2005. 

7. Ứng dụng chu tuyến trong phát  hiện góc nghiêng văn bản. Đỗ Năng Toàn, Phạm Văn Dũng, Phạm Việt Bình. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ 7 "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền  thông". H- Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

8. Xử lý màu và khí quyển trong thực tại ảo. Nguyễn Văn Huân, Phạm Việt Bình. In trong: Kỷ  yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ VIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", 2005.

9. Một tiếp cận mới trong phát hiện biên dựa vào các phép toán hình thái. Phạm Việt Bình. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ 8 "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông". H- Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

10. Một cách tiếp cận mới trong phát hiện biên của ảnh đa cấp xám. Phạm Việt Bình, Cao Lê Mạnh Hà, Đỗ Năng Toàn. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ 8 "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông". H- Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

11. Một cải tiến thuật toán dò biên và ứng dụng trong làm mảnh đối tượng. Phạm Việt Bình, Ngô Mạnh Hùng, Đỗ Năng Toàn. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ 2 "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin- FAIR’05". H- Khoa học và Kỹ thuật, 2006.   

12. Phát hiện biên dựa trên trung bình và trung vị cục bộ. Phạm Việt Bình. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 22, số 3, 2006.

13. Một số tính chất của phép toán hình thái và ứng dụng trong phát hiện biên. Phạm Việt Bình. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 22, số 2, 2006.  

14. Hệ thống trả lời thông tin tự động SMS AGENTS và các giải pháp thực nghiệm. Phạm Việt Bình, Phùng Trung Nghĩa. Tạp chí Khoa học  và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 2, số 4, 2007.

15. Một phương pháp triệt nhiễu nâng cao chất lượng ảnh dùng phép biến đổi Wavelet dựa trên các phân tích nhiễu cục bộ và biên. Phạm Việt Bình, Đỗ Huy Khôi, Phùng Trung Nghĩa. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ X "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", 2007.

16. A robust wavelet-based text- independent speaker identification. Phung Trung Nghia, Pham Viet Binh, Nguyen Huu Thai, Nguyen Thanh Ha, Prayoth Kumsawat. Proceeding of  the  IEEE International Conference on Computational Intelligence and Multimedia Applications ICCIMA, 12-2007.

17. A new wavelet-based wide band speech coder. Do Dinh Cuong, Phung Trung Nghia, Pham Viet Binh. Proceeding  of  the  IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC08), 2008.

18. Quản lý chứng chỉ số trong mạng không dây AD HOC. Phạm Việt Bình, Lê Anh Tú, Vũ Thành Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 2, số 1, 2008.

close

Thông báo