Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Thúy Anh


Sách đã xuất bản

1. Thanh toán quốc tế. Đồng tác giả. H- Tài chính, 2011.

2. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại. Đồng tác giả. H- Tài chính, 2011.

3. Đầu tư tài chính. Đồng tác giả. H- Tài chính, 2012.