Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Thúy Anh


Các đề tài nghiên cứu

1. Ảnh hưởng của việc Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới đến cấu trúc nền kinh tế thành phố Đà Nẵng. Đề tài cấp Thành phố, mã số TPDN2007, 2008. Võ Thị Thúy Anh (Tham gia).

2. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, khảo sát tại Đà Nẵng. Đề tài cấp Bộ, mã số B2009-ĐN04-36, 2010. Võ Thị Thúy Anh (Chủ nhiệm).

3. Đánh giá khả năng phát triển dịch vụ tài chính của thành phố Đà Nẵng đến 2020. Đề tài cấp Cơ sở, mã số T2009-04-22, 2010. Võ Thị Thúy Anh (Tham gia).

4. Nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2020. Đề tài cấp Thành phố, mã số TPDN2009, 2011. Võ Thị Thúy Anh (Chủ nhiệm).

5. Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE. Đề tài cấp Cơ sở, mã số Đ2011-04-01, 2012. Võ Thị Thúy Anh (Chủ nhiệm).

6. Đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu niêm yết tại HOSE. Đề tài cấp Cơ sở, mã số Đ2011-04-01, 2012. Võ Thị Thúy Anh (Chủ nhiệm).