Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Tuấn Anh


Sách đã xuất bản

1. Kỹ thuật môi trường đại cương (Giáo trình - Dự án SDC). Mai Tuấn Anh. 2006.

2. Con người và môi trường (Giáo trình - Dự án SDC). Mai Tuấn Anh. 2006.