Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Tuấn Anh


Các đề tài nghiên cứu

1. Xây dựng và áp dụng một số qui trình công nghệ điển hình để xử lý ô nhiễm nước, khí tại một số cơ sở và khu công nghiệp ở các tỉnh phía Nam. 1991 - 1995. Mai Tuấn Anh.

2. Khảo sát ô nhiễm công nghiệp và đề xuất các biện pháp xử lý (xây dựng sách đen ô nhiễm công nghiệp thành phố). Năm 1993 - 1994. Mai Tuấn Anh.

3. Nghiên cứu triển khai trình diễn cấp nước sạch cho các vùng nông thôn ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn I). 1994 - 1996. Mai Tuấn Anh.

4. Nghiên cứu mức độ ô nhiễm kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật trong nước và bùn lắng của hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai. 1996 - 2000. Mai Tuấn Anh.

5. Chương trình quan trắc và phân tích môi trường Quốc gia – Trạm quan trắc vùng III (Khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long). 1996 - 2004. Mai Tuấn Anh.

6. Nghiên cứu triển khai trình diễn công nghệ xử lý nước ngầm hàm lượng sắt cao và nước ngầm nhiễm nitrat phục vụ cấp nước sạch cho các vùng nông thôn ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn II). 1997 -1998. Mai Tuấn Anh.

7. Nghiên cứu thành phần và tính chất nước thải đô thị phục vụ cho quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hồ Chí Minh. 1998 - 1999. Mai Tuấn Anh.

8. Nghiên cứu các biện pháp đảm bảo môi trường trong hoạt động nạo vét, vận chuyển và đổ bùn của các hệ thống kênh rạch thành phố Hồ Chí Minh – Xử lý và tận dụng bùn lắng. 1998 - 1999. Mai Tuấn Anh.

9. Nghiên cứu mức độ ô nhiễm PAHs trong bùn lắng và bụi không khí tại thành phố Hồ Chí Minh – đề xuất một số giải pháp khắc phục. 1998 - 1999. Mai Tuấn Anh.

10. Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ định hướng phát triển kinh tế xã hội trong tình hình phát triển đô thị. 1999 - 2000. Mai Tuấn Anh.

11. Xây dựng chương trình bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững Tỉnh Bình Dương đến năm 2010. 1999 - 2000. Mai Tuấn Anh.

12. Nghiên cứu các cơ sở khoa học phục vụ cho việc quản lý thống nhất và tổng hợp tài nguyên môi trường lưu vực sông Đồng Nai. 1999 - 2000. Mai Tuấn Anh.

13. Nghiên cứu mức độ ô nhiễm phenol và các dẫn xuất chlorophenol trong nước thải giấy và bột giấy – đề xuất các giải pháp khắc phục. 1999 - 2000. Mai Tuấn Anh.

14. Hiện trạng môi trường tài nguyên thiên nhiên các tỉnh Tây Nguyên - Hoạch định chương trình nghiên cứu bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên phục vụ cho phát triển Tây Nguyên bền vững. 2000 - 2001. Mai Tuấn Anh.

15. Nghiên cứu và đề xuất một số chỉ tiêu độc học sinh thái cho vùng cửa sông Sài Gòn – Đồng Nai phục vụ cho công tác quản lý tổng hợp môi trường nước. 2001 - 2002. Mai Tuấn Anh.

16. Xây dựng cơ sở khoa học phục vụ quản lý thống nhất và tổng hợp môi trường tài nguyên vùng Tây Nguyên. 2001 - 2002. Mai Tuấn Anh.

17. Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn môi trường vùng nuôi tôm ven biển đồng bằng sông Cửu Long. 2001 - 2002. Mai Tuấn Anh.

18. Dự án "Môi trường lưu vực sông Sài Gòn Đồng Nai". 2001 - 2003. Mai Tuấn Anh.

19. Ứng dụng kinh tế môi trường để nghiên cứu và đánh giá diễn biến tài nguyên môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. 2001 - 2003. Mai Tuấn Anh.

20. Nghiên cứu xây dựng qui trình thích hợp phân tích Dioxin – Ứng dụng phân tích hàm lượng Dioxin trong một số mẫu từ các nguồn phát thải khác nhau. 2003 - 2004. Mai Tuấn Anh.

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do