Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Tuấn Anh


Các bài báo nghiên cứu

1. PAHs Contamination Levels in Air Particles and Sediments of Hochiminh City, Vietnam. Co-author. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, No 63, 1999.

2. PAHs Contamination in Hochiminh City, Vietnam. Co-author. In Conference on PAHs, October 1999.

3. PAHs Contamination in transport points and industrial parks of Hochiminh City. Co-author. In Conference on Environ. Chemistry, June 2000.

4. Mức độ ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật trong bùn lắng kênh rạch thành phố Hồ Chí Minh. Mai Tuấn Anh. Báo cáo Hội nghị hóa phân tích Môi trường, 2000.

5. Mức độ ô nhiễm kim loại nặng trong bùn lắng kênh rạch thành phố Hồ Chí Minh. Mai Tuấn Anh. Báo cáo Hội nghị phân tích kim loại nặng tại Viện Môi trường và Tài nguyên, 2000.

6. Micropollutants in the Sediment of Saigon-Dongnai River: Situation and Ecological Risk. Co-author. Chimia, No 57, 2003.

7. Dioxin Contamination in Southern Vietnam (2nd Asian Pacific Inter). Co-author. In Conference on Pollutans Analysis and Control, December 2003.

8. Dioxin Contamination in the soil - South Vietnam. Co-author. 24th International Symposium on Halogenated Environmental Organic Pollutants and POPs, September 2004. Organohalogen Compounds, No 66, 2004.

9. Dioxin Contamination Level at Bien Hoa AirBase - a hot spot of Dioxin Contamination, 3rd Asian Pacific Inter. Co-author. Conference on Pollutans Analysis and Control, December 2005.

10. PCDD/Fs Contamination at Bien Hoa Airforce base and Surrounding area - Sources and Patterns. Co-author. 26th International Symposium on Halogenated Environmental Organic Pollutants and POPs, August 2006. Oslo - Norway - Organohalogen Compounds, No 68, 2006.

11. Dioxin Contamination in Soil of Southern Vietnam. Co-author. Chemosphere, No 67, 2007.

12. Bottom ash of municipal sollid waste incinerator (MSWI) - a big concern of PCDD/Fs source for environment. Mai Tuan Anh. In Conference for Environment and Natural Resources (ICENR 2008), March 2008.