Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hồng Nhan


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Self-organising polymers: Thermomechanical and Electromechanical behaviour

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chuyên ngành khoa học: Công nghệ Hóa học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2008

Đơn vị bảo vệ:  Trường Đại học Sheffield, Vương quốc Anh.

dating for married go married men who cheat