Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Bùi Anh Định


Sách đã xuất bản

1. Cơ học đất (Giáo trình). Bùi Anh Định. Trường Đại học Giao thông, 1964; Tái bản, H- Giao thông Vận tải, 1994, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2006.

2. Nền và móng (Giáo trình). Bùi Anh Định. Trường Đại học Giao thông, 9-1972.

3. Bài tập Cơ học đất. Đồng tác giả. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1974; Tái bản, 1995, 2001.

4. Nền và móng (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1976; Tái bản, 1995, 1997, 1998.

5. Sổ tay thi công móng cọc. Đồng tác giả. Trường Đại học Giao thông, 1980.

6. Địa kỹ thuật (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Giao thông vận tải, 1991; Tái bản, 2000, 2004.

7. Áp lực đất (Bài tập Cao học). Bùi Anh Định. Trường Đại học Giao thông, 1995.

8. Thiết kế và thi công móng (Bài giảng Cao học). Bùi Anh Định. Trường Đại học Giao thông, 1995.

9. Nền và móng công trình Cầu đường (Giáo trình). Bùi Anh Định. H- Giao thông vận tải, 10-2000; Tái bản, H- Xây dựng, 2005, 2007.

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo