Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Bùi Anh Định


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 2 luận án Tiến sĩ.

1. Phan Dũng, “Tính cọc chịu tác dụng đồng thời của lực ngang và dọc”, trường Đại học Giao thông vận tải, 1983.

2. Trần Tuấn Hiệp, “Ổn định mái đất nền đường đắp”, trường Đại học Thủy lợi, 1984.

 

close

Thông báo