Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Bùi Anh Định


Các đề tài nghiên cứu

1. Cầu phao vượt sông và phao xi măng lưới thép. Đề tài cấp Bộ, 1964-1966. Bùi Anh Định (Tham gia).

2. Cầu treo đảm bảo giao thông và cầu treo dây xiên. Đề tài cấp Bộ, 1964-1967. Bùi Anh Định (Tham gia).

3. Móng cầu vòm gạch Dục Tú (nền đất yếu). Đề tài cấp Thành phố, 1967-1968. Bùi Anh Định (Tham gia).

4. Cọc bê tông cốt thép dự ứng lực cốt thép nhỏ. Đề tài cấp Bộ, 1969-1971. Bùi Anh Định (Chủ nhiệm).

5. Thí nghiệm cọc tháp mô hình. Đề tài cấp Bộ, 1982-1983. Bùi Anh Định (Chủ nhiệm).

6. Xác định hệ số nền ngang trong một số đất ở miền Bắc Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 1984-1985. Bùi Anh Định (Chủ nhiệm).

7. Xác định độ sệt và trạng thái đất dính bằng phương pháp xuyên. Đề tài cấp Bộ, 1991-1992. Bùi Anh Định (Chủ nhiệm).

8. Tuyển chọn công nghệ thi công cọc đường kính lớn ở Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, 1993-1995. Bùi Anh Định (Chủ nhiệm).

close

Thông báo