Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Bùi Anh Định


Các bài báo nghiên cứu

1. Sức chịu uốn của cọc bê tông dự ứng lực cốt thép nhỏ. Bùi Anh Định. Hội nghị Khoa học trường Đại học Giao thông Vận tải, 1970.

2. Xác định bề rộng tính toán của cọc chịu lực ngang. Bùi Anh Định. Hội nghị Khoa học Viện Kỹ thuật Giao thông, 9-1981.

3. Tính toán móng cọc tháp. Bùi Anh Định. Hội nghị Khoa học trường Đại học Giao thông Vận tải, 1982.

4. Sức chịu tải cọc thép. Bùi Anh Định. Tập san Khoa học, trường Đại học Giao thông Vận tải, 3-1983.

5. Phạm vi sử dụng cọc tháp. Bùi Anh Định. Tập san Thiết kế Cầu đường, Viện Thiết kế Giao thông, 3-1984.

6. Sự phân bố áp suất đất chung quanh cọc chịu lực ngang. Bùi Anh Định. Hội nghị Cơ học lần IV, 1-1988.

7. Tính toán các công trình chịu lực ngang trong đất. Bùi Anh Định. Trường Đại học Bách khoa Warszawa, 1988.

8. Áp lực đất phụ thuộc chuyển vị của công trình. Bùi Anh Định. Tạp chí Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan, 2-1989.

9. Tính cọc chịu lực ngang. Bùi Anh Định. Tạp chí Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan, 7-1989.

10. Tính toán cọc chịu lực ngang có xét áp lực đất chung quanh cọc. Bùi Anh Định. Hội nghị Khoa học trường Đại học Giao thông Vận tải, 1990.

close

Thông báo