Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Hoàng Trọng Yêm


Sách đã xuất bản

1. Cơ sở lý thuyết hoá học hữu cơ. Đồng dịch giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1971.

2. Lý thuyết cơ. Hoàng Trọng Yêm. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1994.

3. Hợp chất hữu cơ mạch thẳng. Hoàng Trọng Yêm. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1996.

4. Hợp chất hữu cơ mạch vòng. Hoàng Trọng Yêm. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1998.

5. Các phương pháp vật lý để nghiên cứu các hợp chất hữu cơ. Hoàng Trọng Yêm. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1999.

6. Một số phương pháp tổng hợp các chất hữu cơ có ứng dụng trong thực tế. Hoàng Trọng Yêm. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2000.

7. Hoá học hữu cơ. Ba tập. Hoàng Trọng Yêm (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 2001, 2002.

8. Các đơn pha chế và tổng hợp hoá chất dùng trong sinh hoạt. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2002.

9. Cẩm nang Bitum Shell trong xây dựng công trình giao thông. Hoàng Trọng Yêm, Trần Tuấn Điệp (Dịch). H- Giao thông vận tải, 2002.