Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Hoàng Trọng Yêm


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Phản ứng Hydropolyme hóa với sự có mặt chất không hợp chứa CO và oxy trên xúc tác Co/ chất mang.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Hóa học

Người hướng dẫn: GS.TSKH Âydix

Năm bảo vệ: 1973

Đơn vị bảo vê: Viện Hóa Hóa Hữu cơ Zelinsky, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KHOA HỌC

Đề tài: Phản ứng fischer tropsch hydro cacbon từ CO và hydro trên xúc tác Co/chất mang.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Hóa học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1984

Đơn vị bảo vê: Viện Hóa Hóa Hữu cơ Zelinsky, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.