Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Diến


Sách đã xuất bản

1. Công pháp quốc tế. Đồng tác giả. H- Pháp lý, 1982.

2. Tư pháp quốc tế. Đồng tác giả. H- Công an nhân dân, 1988; Tái bản, 1992, 1997, 1999, 2000.

3. Quyền con người, quyền công dân trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Đồng tác giả. H- Chính trị quốc gia, 1993.

4. Thuật ngữ Tư pháp quốc tế trong Bộ Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học. Đồng tác giả. H- Công an nhân dân, 1999.

5. Pháp luật đại cương. Đồng tác giả. H- Tài chính, 2000.

6. Tư pháp quốc tế. Nguyễn Bá Diến (Chủ biên). H- Đại học Quốc gia, 2001; Tái bản, 2008.

7. Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đồng tác giả. H- Chính trị quốc gia, 2001.

8. Về việc thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ. Nguyễn Bá Diến (Đồng Chủ biên). H- Chính trị quốc gia Hà Nội, 2002.

9. Những nền tảng pháp lý cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đồng tác giả. H- Chính trị quốc gia, 2002.

10. Nhà nước và pháp luật Việt Nam trước thềm thế kỷ XXI. Đồng tác giả. H- Công an nhân dân, 2002.

11. Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền. Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

12. Luật thương mại quốc tế. Nguyễn Bá Diến (Chủ biên). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

13. Tư pháp quốc tế. Đồng tác giả. H- Tư pháp, 2006; Tái bản, 2009.

14. Hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng tác giả. H- Tư pháp, 2006.

15. Luật Thương mại quốc tế. Đồng tác giả. H- Tư pháp, 2006.

16. Chính sách, pháp luật biển của Việt Nam và chiến lược phát triển bền vững. Nguyễn Bá Diến (Chủ biên). H- Tư pháp, 2006.

17. Từ điển Luật học. Đồng tác giả. H- Từ điển, 2006.

18. Tòa án Hình sự quốc tế và việc gia nhập của Việt Nam. Nguyễn Bá Diến (Chủ biên). H- Tư pháp, 2006.

19. Hợp tác khai thác chung trong Luật biển quốc tế. Nguyễn Bá Diến (Chủ biên). H- Tư pháp, 2009.

20. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc tế. Những vấn đề lý luận và thực tế. Nguyễn Bá Diến. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.

21. Xây dựng khung pháp luật Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hoà bình. Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Nguyễn Bá Diến (Chủ biên). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.

close

Thông báo