Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Diến


Các đề tài nghiên cứu

1. Vận dụng hành chính so sánh vào cải cách nền hành chính Nhà nước ở nước ta hiện nay. Đề tài cấp Bộ, 1991-1993. Nguyễn Bá Diến (Tham gia).

2. Cơ sở khoa học của việc thiết lập hệ thống Tòa án hành chính ở Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, 1991-1993. Nguyễn Bá Diến (Tham gia).

3. Quyền con người - mục tiêu và động lực của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, 1991-1995. Nguyễn Bá Diến (Tham gia).

4. Phân vạch đường biên giới quốc gia trên biển. Đề tài cấp Nhà nước, 1997. Nguyễn Bá Diến (Tham gia).

5. Cơ sở Lý luận và thực tiễn xây dựng Pháp lệnh tương trợ tư pháp quốc tế. Đề tài cấp Bộ, 1998-2000. Nguyễn Bá Diến (Tham gia).

6. Việc nghiên cứu và đưa môn học Luật so sánh vào giảng dạy tại các trường Đại học Luật ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 1998-2000. Nguyễn Bá Diến (Tham gia).

7. Lý luận và thực tiễn ký kết các Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý giữa Việt Nam với nước ngoài. Đề tài cấp Bộ, 1998-2000. Nguyễn Bá Diến (Tham gia).

8. Các biện pháp khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các Điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài. Đề tài cấp Trường Đại học, 1998-1999. Nguyễn Bá Diến (Chủ nhiệm)

9. Xây dựng Từ điển giải thích thuật ngữ luật học. Đề tài cấp Bộ, 1999-2002. Nguyễn Bá Diến (Tham gia).

10. Đánh giá thực trạng, đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật và thiết chế trong nước để đáp ứng yêu cầu của các thỏa thuận ASEAN và WTO. Đề tài cấp Bộ, 2000. Nguyễn Bá Diến (Tham gia).

11. Nghiên cứu so sánh pháp luật Hoa Kỳ và Việt Nam trong điều kiện Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới. Đề tài cấp Trường Đại học, 2000. Nguyễn Bá Diến (Tham gia).

12. Một số vấn đề pháp lý về tổ chức, hoạt động của Tổ chức thương mại thế giới và sự gia nhập của Việt Nam. Đề tài cấp Cơ sở, 2001-2002. Nguyễn Bá Diến (Chủ nhiệm)

13. Những vấn đề lý luận và thực tiễn hoàn thiện khung pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong xu thế hội nhập quốc tế và khu vực. Đề tài cấp Trường Đại học, 2001-2002. Nguyễn Bá Diến (Chủ nhiệm)

14. Hoàn thiện khung pháp luật thương mại quốc tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Đề tài cấp Cơ sở, 2002-2003. Nguyễn Bá Diến (Chủ nhiệm).

15. Dự án xây dựng Bách khoa thư Luật học Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2002. Nguyễn Bá Diến (Tham gia).

16. Điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển. Đề tài cấp Bộ, 2002-2005. Nguyễn Bá Diến (Tham gia).

17. Hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Đề tài cấp Trường Đại học, 2003-2005. Nguyễn Bá Diến (Chủ nhiệm)

18. Pháp luật dân sự trong nền kinh tế thị trường: Thực trạng và giải pháp. Đề tài cấp Nhà nước, 2005. Nguyễn Bá Diến (Tham gia).

19. Quy định của pháp luật Việt Nam về quy chế quản lý của các vùng biển so với Công ước Luật biển 1982. Đề tài cấp Trường Đại học, 2005. Nguyễn Bá Diến (Tham gia).

20. Nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập nhằm phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đề tài cấp Bộ, 2005. Nguyễn Bá Diến (Tham gia).

close

Thông báo