Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lý Hoàng Ánh


Sách đã xuất bản

1. Tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam (Sách chuyên khảo). Đồng tác giả. Cục Xuất bản - Bộ Văn hóa Thông tin, 2003.

2. Thị trường chứng khoán (Giáo trình). Lý Hoàng Ánh (Chủ biên). H- Thống kê, 2005.

3. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (Giáo trình). Lý Hoàng Ánh (Chủ biên). H- Thống kê, 2006.

4. Phân tích Chứng khoán (Giáo trình). Lý Hoàng Ánh (Chủ biên). H- Lao động Xã hội, 2009.

5. Thị trường chứng khoán tổng quan (Giáo trình). Lý Hoàng Ánh (Chủ biên). H- Lao động Xã hội, 2009.

6. Thị trường Tài chính (Giáo trình). Lý Hoàng Ánh (Chủ biên). NXB Phương Đông, 2011.

7. Chính sách Tiền tệ (Giáo trình). Lý Hoàng Ánh (Chủ biên). H- Đại học Quốc gia, 2012.

8. Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại (Sách chuyên khảo). Lý Hoàng Ánh (Chủ biên). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

9. Kế toán Quốc tế - Lý thuyết và Bài tập (Giáo trình). Lý Hoàng Ánh (Chủ biên). H- Lao động, 2013.

10. Sáp nhập mua lại ngân hàng tại Việt Nam - Lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo). Lý Hoàng Ánh (Chủ biên). H- Kinh tế, 2013.

11. Quyền lực tri thức trong tư tưởng chính trị của Alvin Toffelr (Sách chuyên khảo). Lý Hoàng Ánh (Chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 2013.

12. Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống chính trị cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay ở nước ta (Sách chuyên khảo). Lý Hoàng Ánh (Chủ biên). NXB Đồng Nai, 2013.

13. Ứng dụng các công cụ phái sinh trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam (Sách chuyên khảo). Lý Hoàng Ánh (Chủ biên). H- Lao động Xã hội, 2013.

14. Tiền tệ Ngân hàng (Giáo trình). Lý Hoàng Ánh (Chủ biên). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.