Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Bình


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1962

Sinh tại Quảng Bình.

Từ 1985

- Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp II, Huế;

- Tốt nghiệp Cử nhân Khoa Triết - Kinh tế, trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh (1988);

- Tốt nghiệp Cử nhân Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (1998);

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (1999);

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (2000);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (2005);

- Trưởng Khoa Xã hội học, kiêm Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Huế.

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back