Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Bình


Các bài báo nghiên cứu

1. Sử dụng phương pháp nghiên cứu tham gia trong quản lý tài nguyên ở Ðầm phá Tam giang Thừa Thiên Huế. Trần Xuân Bình. Hội thảo về Nghiên cứu có sự tham gia, 5-2000.

2. Thực trạng nghiên cứu Giới ở Thừa Thiên Huế. Trần Xuân Bình. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu về Giới ở Việt Nam, 9-2000.

3. Thực trạng giảng dạy Xã hội học đại cương cho các khoa không chuyên và nghiên cứu xã hội học ở Ðại học Huế. Trần Xuân Bình. In trong: Kỷ yếu Hội thảo đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy Xã hội học ở Việt Nam, 1-2000.

4. Ứng dụng công cụ và phương pháp PRA và CBCRM vào nghiên cứu Giới ở Việt Nam. Kinh nghiệm và đề xuất. Trần Xuân Bình. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Xã hội học, 4-2000.

5. Ảnh hưởng của bùng nổ nuôi trồng thủy sản và sự thay đổi vai trò giới của ngư dân tiểu nghệ ở Phú Tân, Ðầm phá Tam giang Thừa Thiên Huế. Trần Xuân Bình. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế về “Quản lý nguồn lợi sinh học đầm phá Tam Giang” 5-2001; Tạp chí Lessons from the Lagoon, 2001.

6. Nghiên cứu và đào tạo giới ở Thừa Thiên Huế - Thực trạng và giải pháp. Trần Xuân Bình. Tạp chí Khoa học về Phụ nữ, số 3, 2001.

7. Tìm hiểu khả năng thích ứng môi trường nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp tại Ðại học Khoa học Huế từ 1996 đến 2001. Trần Xuân Bình. Hội thảo khoa học Quốc tế Pháp - Việt: “Hệ thống đào tạo Ðại học và môi trường nghề nghiệp”, 6-2002; In trong: "Công nghệ đào tạo và hệ thống việc làm". NXB Đại học Tuoluose 1- Liên Ðại học Pháp - Việt.

8. Status and solutions for gender research and training in Thua Thien – Hue. Tran Xuan Binh. Family and Women studies, Vietnam National Center for Social Sciences and Humanities, No 2, 2002.

9. Tìm hiểu khả năng thích ứng môi trường nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp tại trường Đại học Khoa học Huế - từ 1996 đến 2001. Tran Xuan Binh. Systèmes de Formations Supérieures et Environnement Professionnels, Approches théoriquens et pratiques appliquées au contexte Vietnamien, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2003.

10. Vai trò giáo dục gia đình Việt Nam hiện nay và Các giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò giáo dục gia đình trong giai đoạn Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa. Trần Xuân Bình. Báo cáo khoa học, Tạp chí Nghiên cứu gia đình, 2004.

11. Các giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò giáo dục gia đình trong giai đoạn Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa. Trần Xuân Bình. Tạp chí Nghiên cứu gia đình, 2005.

12. Phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản với những vấn đề Tài nguyên, Môi trường và giảm đói nghèo ở Đầm phá Tam Giang Thừa Thiên Huế. Trần Xuân Bình. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về đầm phá Tam Giang Thừa Thiên Huế, 12-2005.

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do