Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hiệu


Sách đã xuất bản

1. Đất ngập nước Vân Long: Đa dạng sinh học, khai thác và quản lý cho phát triển bền vững. Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 2004.

2. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đồng tác giả. NXB Trẻ, 2006.