Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hiệu


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ thiệt hại do tai biến lũ lụt lưu vực sông Thu Bồn.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Địa lý

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2008

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.