Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hiệu


Các bài báo nghiên cứu

1. Chi tiết hoá mô hình số độ cao trên cơ sở địa mạo phục vụ nghiên cứu lũ lụt vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Đặng Văn Bào, Nguyễn Hiệu. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập XX, số 4AP, 2004.

2. Nghiên cứu biến động đường bờ khu vực cửa Ba Lạt và lân cận phục vụ cảnh báo tai biến xói lở - bồi tụ. Nguyễn Hiệu, Vũ Văn Phái. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập XXI, số 1AP, 2005.

3. Cảnh báo tai biến lũ lụt lưu vực sông Ngọn Thu Bồn trên cơ sở ứng dụng GIS và nghiên cứu địa mạo. Nguyễn Hiệu, Đặng Văn Bào. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập XXII, số 4PT, 2006.

4. Biến đổi địa hình karst khu di sản Vịnh Hạ Long - những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý, bảo tồn. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba “Việt Nam: Hội nhập và Phát triển”, 2008.

5. Coastal Erosion of Vietnam: Status State and Reasons. Vu Van Phai, Nguyen Hieu, Vu Le Phương. Proceedings of Phuket, HoChiMinh, and Pattaya Conferences ’’Geomorphological Comparative Research on Natural Disaster Mitigation in the Coastal regions of Tropical Asia”, March 2008.

6. Đánh giá nguy cơ tai biến trượt lở - lũ bùn đá từ hoạt động khai thác than khu vực Hạ Long - Cẩm Phả. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 3, 12-2008.

7. Nghiên cứu địa mạo cho quy hoạch mở rộng đô thị Hà Nội về phía tây. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội thảo khoa học quốc tế Địa lý Đông Nam Á lần thứ X “Understanding the Changing Space, Place and Cultures of Asia”, 2010.

8. Phân tích khả năng phát sinh mâu thuẫn trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở đới bờ thành phố Đà Nẵng. Nguyễn Hiệu, Tôn Thất Minh Cường. In trong: Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội thảo khoa học quốc tế Địa lý Đông Nam Á lần thứ X “Understanding the Changing Space, Place and Cultures of Asia”, 2010.

9. Scientific bases for defining the coastal zone of Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue provinces. Nguyen Hieu, Nguyen Cao Huan, Dang Van Bao. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, các khoa học trái Đất, Vol 26, No 1, 2010.

10. Đánh giá biến động địa hình khu vực cửa sông Bạch Đằng dưới ảnh hưởng của nước biển dâng và các hoạt động nhân sinh. Nguyễn Hiệu. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 27, số 1S, 2011.