Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lang


Sách đã xuất bản

1. Ứng dụng công nghệ sinh học trong cải tiến giống lúa (Giáo trình Cao học nông nghiệp). Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang. H- Nông nghiệp, 1995.

2. Kết quả nghiên cứu khoa học 1971-1997. Nguyễn Văn Luật, Bùi Chí Bửu, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Thị Lang. NXB Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, 1997.

3. Di truyền phân tử: Những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng (Giáo trình). Quyển 1: Phân tích GENOME. Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang. NXB Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, 1999.

4. Di truyền phân tử: Những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng (Giáo trình). Quyển 2: Chuyển nạp gen. Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang. H- Nông nghiệp, 2000.

5. Giống lúa và sản xuất hạt giống lúa tốt. Nguyễn Thị Lang. NXB Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, 2000; Tái bản, 2004, 2005, 2008.

6. Một số vấn đề cần biết về gạo xuất khẩu. Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang. NXB Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, 2000.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học 2000-2001. Bùi Chí Bửu, Trịnh Thị Luỹ, Nguyễn Thị Lang. NXB Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, 2001.

8. Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học. Nguyễn Thị Lang. NXB Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, 2002.

9. Từ điển Nông nghiệp Anh-Việt. Đường Hồng Dật (Chủ biên), Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang. NXB Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, 2002.

10. Cơ sở di truyền tính chống chịu đối với thiệt hại do môi trường của cây lúa. Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang. H-  Nông nghiệp, 2003.

11. Di truyền số lượng (Giáo trình dành cho chương trình Cao học). Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang. H- Nông nghiệp, 2003.

12. Sinh học phân tử: Giới thiệu phương pháp và ứng dụng. Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Bửu. NXB Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, 2005.

13. Chọn giống cây trồng - phương pháp truyền thống và phân tử. Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang. NXB Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

14. Giáo trình Tin - Sinh học Bioinformatics. Nguyễn Thị Lang (Chủ biên), Bùi Chí Bửu. H- Nông nghiệp, 2008.

15. Thực hành công nghệ gen. Nguyễn Thị Lang. H- Giáo dục, 2012.

16. Giống lúa và sản xuất giống lúa phẩm chất cao phục vụ xuất khẩu. Nguyễn Thị Lang. H- Giáo dục, 2013.

my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo