Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoán


Sách đã xuất bản

1. Hoá hữu cơ: Chương Aldehyd thơm (Giáo trình). Nguyễn Hoán. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1964.

2. Hoá học hữu cơ (Giáo trình dành cho sinh viên Hoá năm thứ 3, 4...). Nguyễn Hoán. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1964.

3. Hoá hữu cơ (Giáo trình). Phần 2: Dãy mạch vòng. Nguyễn Hoán. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1964.

4. Liên kết hoá học (Dùng cho sinh viên Hoá năm thứ 3). Nguyễn Hoán. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1965.

5. Dãy những hợp chất vòng thơm (Dùng cho sinh viên Hoá năm thứ 3). Nguyễn Hoán. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1965.

6. Hợp chất dị vòng (Dùng cho sinh viên Hoá năm thứ 3). Nguyễn Hoán. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1965.

7. Hyđrô cacbon đa vòng và dẫn xuất (Dùng cho sinh viên Hoá năm thứ 3). Nguyễn Hoán. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1965.

8. Đồng đẳng của Benzen. Nguyễn Hoán. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1965.

9. Amin thơm (Dùng cho sinh viên Hóa năm thứ 3). Nguyễn Hoán. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1965.

10. Những chất vòng béo (Dùng cho sinh viên Hoá năm thứ 3). Nguyễn Hoán. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1965.

11. Anđêhyt thơm (Dùng cho sinh viên Hóa năm thứ 3). Nguyễn Hoán. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1965.

12. Thông báo khoa học Hoá. Nguyễn Hoán, Lê Xuân Tảo, Chu Xuân Anh. H- Giáo dục, 1966.

close

Thông báo