Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan


Các đề tài nghiên cứu

1. Nâng cao chất lượng bữa ăn cho sinh viên trong các trường đại học. Đề tài cấp Bộ, 1980. Nguyễn Thị Doan (Tham gia).

2. Giáo dục cộng sản trong sinh viên. Đề tài cấp Bộ, 1992. Nguyễn Thị Doan (Tham gia).

3. Đổi mới mục tiêu đào tạo trường Đại học Thương mại. Đề tài cấp Bộ, 1993. Nguyễn Thị Doan (Tham gia).

4. Đổi mới phương pháp hoạt động các doanh nghiệp AUKD trên địa bàn Hà Nội. Đề tài cấp Bộ, 1993. Nguyễn Thị Doan (Chủ nhiệm).

5. Đổi mới công nghệ tiếp thị trong kinh doanh khách sạn. Đề tài cấp Bộ, 1994. Nguyễn Thị Doan (Chủ nhiệm).

6. Vận dụng khoa học quản lý vào phát triển doanh nghiệp. Đề tài cấp Bộ, 1995. Nguyễn Thị Doan (Chủ nhiệm).

7. Triết lý kinh doanh và vận dụng vào quản lí doanh nghiệp. Đề tài cấp Bộ, 1996. Nguyễn Thị Doan (Chủ nhiệm).

8. Một số giải pháp nhằm phát huy nội lực trong các trường đại học. Đề tài cấp Bộ, 1998. Nguyễn Thị Doan (Chủ nhiệm).

9. Kinh doanh thương mại với phát triển dân số trên địa bàn thủ đô. Đề tài cấp Bộ, 1999. Nguyễn Thị Doan (Chủ nhiệm).

10. Tổ chức lao động hợp lý tại Liên hiệp các xí nghiệp ăn uống Hà Nội. Đề tài cấp Trường Đại học. Nguyễn Thị Doan (Chủ nhiệm).