Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan


Các bài báo nghiên cứu

1. Nhà ăn tập thể ở Việt Nam – Hiện trạng vấn đề tồn tại và hướng phát triển. Nguyễn Thị Doan. Tạp chí Thương mại Bungari, tháng 12-1984.

2. Mấy suy nghĩ về biểu hiện của cơ chế kinh tế mới trong quản lý Xí nghiệp ăn uống công cộng. Nguyễn Thị Doan. Thông tin khoa học Đại học Thương mại, 1987.

3. Một số vấn đề tổ chức loại hình, hạng Xí nghiệp ăn uống công cộng ở Cộng hòa Bungari. Nguyễn Thị Doan. Thông tin KTKT, tháng 3-1988.

4. Ngành ăn uống công cộng Bungari ngày càng phát triển. Nguyễn Thị Doan. Thông tin KTKT, tháng 5-1988.

5. Ăn uống quốc doanh trong cơ chế thị trường có điều tiết. Nguyễn Thị Doan. Chuyên san Đại học Thương mại, 1991.

6. Về xác định mô hình kinh doanh ở các xí nghiệp ăn uống quốc doanh. Nguyễn Thị Doan. Chuyên san Đại học Thương mại, 1991.

7. Thị trường ăn uống ở nước Cộng hòa Pháp. Nguyễn Thị Doan. Chuyên san Đại học Thương mại, 1992.

8. Phương pháp tình huống trong giảng dạy bậc đại học. Nguyễn Thị Doan. Chuyên san Đại học Thương mại, 1992.

9. Tiếp tục đổi mới sự nghiệp đào tạo trường Đại học Thương mại. Nguyễn Thị Doan. Chuyên san Đại học Thương mại, 1992.

10. Vận dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy bậc đại học. Nguyễn Thị Doan. Tạp chí Đại học Giáo dục chuyên nghiệp, tháng 5-1995.

11. Quản lý và cách tiếp cận đúng về khoa học quản lý. Nguyễn Thị Doan. Tạp chí Đại học Giáo dục chuyên nghiệp, tháng 10-1995.

12. Cách tiếp cận đúng về khoa học quản lý vấn đề: lịch sử các tư tưởng quản lý. Nguyễn Thị Doan. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1995.

13. Vận dụng triết lý quản lý vào sự phát triển doanh nghiệp. Nguyễn Thị Doan. Kỷ yếu Hội nghị thông báo khoa học Đại học Thương mại, 1995.

14. Phấn đấu tạo bước chuyển trong giáo dục đào tạo trường Đại học Thương mại. Nguyễn Thị Doan. Chuyên san khoa học Đại học Thương mại, 1995

15. Hợp tác kinh tế, đào tạo văn hóa Pháp – Việt trong giai đoạn hiện nay. Nguyễn Thị Doan. Tham luận tại Hội thảo châu Á, Durkerque, tháng 11-1996.

16. Đại học Thương mại – Một chặng đường đổi mới. Nguyễn Thị Doan. Tạp chí Việt Nam và Đông Nam Á ngày nay, tháng 10-1997.

17. Phối hợp tốt chức năng lãnh đạo và quản lý – nhân tố quyết định sự phát triển của trường Đại học Thương mại. Nguyễn Thị Doan. Tạp chí Xây dựng Đảng, tháng 2-1998.

18. Trường đại học với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng. Nguyễn Thị Doan. Tạp chí Quốc phòng toàn dân, tháng 12-1998.

19. Hợp tác xã trường học – Một mô hình cần phát triển. Nguyễn Thị Doan. Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, tháng 12-1998.

20. Phụ nữ với công tác quản lý trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Nguyễn Thị Doan. Tạp chí Đại học và Trung học chuyên nghiệp, tháng 6-1999.

21. Giáo dục đại học chuẩn bị hành trang để hội nhập và phát triển trong thế kỷ XX. Nguyễn Thị Doan. Tạp chí Đại học và Trung học chuyên nghiệp, tháng 6-1999.

22. Đổi mới phương thức hoạt động ở các doanh nghiệp ăn uống quốc doanh trên địa bàn nội thành Hà Nội. Nguyễn Thị Doan. Chuyên san Thông báo khoa học các trường đại học ISSN 0868 3034.

 

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat