Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Viết Kim Ba


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1943 

Sinh tại Thanh Hóa.

 1965 - 1969

Sinh viên Khoa Hóa, trường Đại học Tổng hợp (nay là trường Đại học Quốc gia Hà Nội).

1969 - 1975 

Giảng dạy tại Khoa Hóa, trường Đại học Tổng hợp.

1975 - 1979 

Nghiên cứu sinh tại CHDC Đức.

Từ 1979

- Giảng dạy tại Khoa Hóa, trường Đại học Tổng hợp (sau là Đại học Quốc gia Hà Nội);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1991).


close

Thông báo