Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Viết Kim Ba


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu chế tạo màng thẩm thấu ngược để làm ngọt nước biển. Đề tài cấp Bộ, 1980-1985. Lê Viết Kim Ba (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu chế tạo màng siêu lọc máu. Đề tài cấp Nhà nước, 1986-1990. Lê Viết Kim Ba (Chủ nhiệm).

3. Xây dựng quy trình thu hồi EDTA và Đồng trong phức Đồng- Complexonat. Đề tài cấp Bộ, 1987-1989. Lê Viết Kim Ba (Phó Chủ nhiệm).

4. Hoàn thiện công nghệ sản xuất màng lọc thuốc tiêm dịch truyền, màng lọc vi trùng và màng tiền lọc. Đề tài cấp Nhà nước, 1999. Lê Viết Kim Ba (Chủ nhiệm).

close

Thông báo