Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Viết Kim Ba


Các bài báo nghiên cứu

Các Bài viết đã được công bố (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Nghiên cứu chế tạo thành công màng lọc thuốc tiêm dịch truyền, màng lọc vi trùng và mang tiền lọc. Lê Viết Kim Ba. 1985.

2. Nghiên cứu chế tạo thành công màng thẩm thấu ngược làm ngọt nước biển. Lê Viết Kim Ba. 1985.

3. Nghiên cứu thu hồi thành công EDTA và Đồng trong phức đồng comlexonat. Lê Viết Kim Ba. 1989.

4. Nghiên cứu thành công màng siêu lọc máu. Lê Viết Kim Ba, 1990.

5. Xây dựng thành công dây chuyền sản xuất thử nghiệm màng siêu lọc máu. Lê Viết Kim Ba. 1998.

6. Nghiên cứu tách thành công các nguyên tố đất hiếm bằng sắc ký giấy với hệ dung môi axeton-ete. Lê Viết Kim Ba. Hội nghị đất hiếm toàn miền Bắc lần thứ nhất.

7. Nghiên cứu tách thành công các tạp chất đất hiếm trong đất hiếm sạch bằng ký lỏng cao áp với chất rửa giai HIBA và axit lactic. Lê Viết Kim Ba.

close

Thông báo