Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Trâm


Sách đã xuất bản

1. Sổ tay thiết kế cầu. Nguyễn Trâm. Đại học Bách khoa Hà Nội, 1964.

2. Khôi phục cầu cống. Nguyễn Trâm. Đại học Bách khoa Hà Nội, 1965.

3. Khái luận mở đầu CT cầu cống. Nguyễn Trâm. Đại học Bách khoa Hà Nội, 1968.

4. Thiết kế cầu BTCT và cầu thép trên đường ô tô (Sách dịch). Nguyễn Trâm. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1979.

5. Thi công cầu thép. Nguyễn Trâm. H- Xây dựng, 1986; Tái bản, 1996.

6. Xây dựng cầu BTCT. Nguyễn Trâm. H- Giao thông Vận tải, 1995.

7. Thi công móng Trụ Mố cầu. Nguyễn Trâm. H- Xây dựng, 1997.

8. Phương pháp số (Tài liệu Sau Đại học). Nguyễn Trâm. H- Xây dựng, 1997.

9. Lý thuyết Phân bố tải trọng (Tài liệu Sau Đại học). Nguyễn Trâm. H- Xây dựng, 1998.

10. Lignes d’influence. Nguyễn Trâm. H- Giao thông Vận tải, 1999.

11. Ponts en beston armé et béton précontraint. Nguyễn Trâm. H- Giao thông Vận tải, 2001.

12. Kết cấu thép nhà cao tầng. Nguyễn Trâm. Bộ Xây dựng, 2002.

13. Thiết kế và xây dựng cầu hầm đô thị. Nguyễn Trâm. Bộ Xây dựng, 2003.

14. Công trình ngầm đô thị (Thi công lộ thiên và hạ chìm). Nguyễn Trâm. H- Khoa học Tự nhiên, 2005.

15. Kết cấu thép (Giáo trình). Nguyễn Trâm (Dịch). H- Khoa học Tự nhiên, 2009.

16. Phương pháp Phần tử hữu hạn và dải hữu hạn. Nguyễn Trâm. H- Xây dựng, 2012.

17. Kỹ thuật và xây dựng móng cầu. Tập 1. Nguyễn Trâm. H- Xây dựng, 2012.

18. Kết cấu Compozit FRP. Nguyễn Trâm. H- Xây dựng, 2012.

19. Hướng dẫn thiết kế cầu BTUST theo TTGH 71. Nguyễn Trâm.

20. Khai thác, kiểm định, gia cố và thí nghiệm cầu. Nguyễn Trâm.

close

Thông báo