Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Ngọc Liên


Các đề tài nghiên cứu

 
1. Chương trình khoa học cấp Nhà nước KX 02. Phan Ngọc Liên (Chủ nhiệm).

2. Đề tài cấp Nhà nước KX 02-09. Phan Ngọc Liên (Chủ nhiệm).

 

close

Thông báo