Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Ngọc Liên


Các bài báo nghiên cứu

1. Một số ý kiến về quyền “Công xã Pari”. Hoàng Vĩ Nam, Nguyễn Văn Đức, Phan Ngọc Liên. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 100, 1967.

2. Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại và con đường thắng lợi của cách mạng thế giới. Phan Ngọc Liên, Nguyễn Xuân Kỳ. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 103, 1967.

3. Vài nét về lịch sử đấu tranh của người Mỹ da đen. Phan Ngọc Liên, Trịnh Vương Hồng. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 122, 1969.

4. Công xã Pari với cách mạng Việt Nam. Phan Ngọc Liên, Nguyễn Văn Đức. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 137, 1971.

5. Tìm hiểu việc sử dụng số liệu và tài liệu thống kê trong công tác nghiên cứu của Hồ Chủ tịch. Phan Ngọc Liên, Hồ Song. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 138, 1971.

6. Lịch sử nước Mỹ trong tác phẩm của Hồ Chủ tịch. Phan Ngọc Liên, Trịnh Vương Hồng. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 144, 1972.

7. Công tác vận động, giáo dục quần chúng của Hồ Chủ tịch trong thời gian người ở Pác Bó. Phan Ngọc Liên. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 149, 1973.

8. Mấy vấn đề phương pháp luận sử học trong các tác phẩm của Hồ Chủ tịch. Phan Ngọc Liên, Trương Hữu Quýnh. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 162, 1973.

9. Bàn thêm về thực hiện mục tiêu và thấu suốt nguyên lý giáo dục trong môn Lịch sử. Phan Ngọc Liên, Nguyễn Cao Lĩnh, Lương Ninh. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 4, 1979.

10. Hồ Chủ tịch - nhà sử học cách mạng. Phan Ngọc Liên. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 4, 1980.

11. Khắc sâu hình ảnh Hồ Chủ tịch trong dạy học lịch sử. Phan Ngọc Liên. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 5, 1980.

12. Về việc nghiên cứu vai trò và công lao của Hồ Chủ tịch đối với sự phát triển của nền giáo dục. Phan Ngọc Liên. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 5, 1982.

13. Quá trình nhận thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường Cách mạng tháng Mười đối với phong trào giải phóng dân tộc. Phan Ngọc Liên, Nguyễn An. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 6, 1982.

14. Giáo dục lòng yêu nước Xã hội chủ nghĩa và tinh thần quốc tế vô sản qua môn Lịch sử. Phan Ngọc Liên. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 6, 1982.

15. Về hướng nghiệp trong môn lịch sử. Phan Ngọc Liên. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 9, 1983.

16. Sự phát triển và thắng lợi của Chủ nghĩa quốc tế vô sản (Từ C.Mác đến chúng ta). Phan Ngọc Liên. Thông báo Khoa học, số về C.Mác, 1983.

17. Ảnh hưởng và tác động của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với phong trào giải phóng dân tộc. Phan Ngọc Liên, Đỗ Thanh Bình. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 1, 1984.

18. Về một đặc điểm nổi bật của phong trào nông dân Tây Sơn - Sự kết hợp giữa đấu tranh giai cấp đấu tranh dân tộc. Phan Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vỳ. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 3, 1984.

19. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội lần thứ V của Quốc tế cộng sản. Phan Ngọc Liên, Đặng Thanh Toán. Thông báo Khoa học, số 2, 1985.

20. Về việc giảng dạy, học tập cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ ở trường Phổ thông. Phan Ngọc Liên. Thông báo Khoa học, số 2, 1985.

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo