Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cảnh


Các đề tài nghiên cứu

1.  Development of a DLO based prototype slab analysis software application. 2007. Le Van Canh (Tham gia).

2. Computational homogenization multi-scale modelling technique for dynamic problems. 2010. Le Van Canh (Tham gia).

3. Phân tích cơ cấu gẫy đổ của tấm sàn dùng phương pháp tối ưu sự phân bố các đường bất liên tục. Lê Văn Cảnh (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu và phát triển các phương thức số nâng cao để phân tích giới hạn và thích nghi cho kết cấu. Đề tài cấp trường Đại học Quốc tế, mã số 107.02-2011.01. Lê Văn Cảnh (Chủ nhiệm).

5. Phân tích giới hạn tấm sàn bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Nielsen. Lê Văn Cảnh (Chủ nhiệm).