Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Bích.


Sách đã xuất bản

1. Miễn dịch học đại cương (Giáo trình). Đồng tác giả. NXB Đại học Cần Thơ, 2012.

2. Dịch tễ học thú y nâng cao (Giáo trình). Đồng tác giả. NXB Đại học Cần Thơ, 2013.