Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Bích.


Các thư tịch khác