Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Bích.


Các bài báo nghiên cứu

1. Xác định mức độ cảm nhiễm sán lá đơn chủ (Monogenea) trên cá basa, cá tra và cá hú nuôi bè tại An Giang (Infection by Monogenea fluke in caged catfish in An Giang province). Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 3, 2002.

2. Xác định mức độ cảm nhiễm sán lá đơn chủ (Monogenea) trên cá basa, cá tra và cá hú nuôi bè tại An Giang (Infection by Monogenea fluke in caged catfish in An Giang province). Đồng tác giả. Tạp san Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, số 2, 2002. NXB Nông nghiệp, 2002.

3. Assessment of goose hemorrhagic polyomavirus (ghpv) prevalence in geese flocks, using classical and real-time PCR. Co-author. European Society For Veterinary Virology 7th  International Congress of veterinary virology, 2006.

4. Herpesvirose ou peste du canard: de nouveaux outils de diagnostic pour une nouvelle approche épidémiologique. Co-author. 7èmes journées de la recherche sur lé palmipèdes à foie gras, Arcachon, 18 et 19 October 2006.

5. Khảo sát tỷ lệ nhiễm Goose hemorrhagic polyomavirus (GHPV) trên đàn ngỗng vỗ béo bằng phương pháp classical PCR và RT-PCR. Đồng tác giả. Hội nghị Khoa học, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ, 12-2009.

6. Khảo sát tỷ lệ nhiễm Goose hemorrhagic polyomavirus (GHPV) trên đàn ngỗng vỗ béo bằng phương pháp classical PCR và RT-PCR. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 2, 2010.

7. L Infections a riemerella anatipestifer chez le canard mulard : analyse des facteurs de risque et des mesures de contrôle. Co-author. Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras 2008.

8. Khảo sát tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella trên đàn thủy cầm nuôi tại tỉnh Hậu Giang. Trần Ngọc Bích. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 2, 2012.

9. Xác định sự truyền dọc của virut gây bệnh dịch tả vịt giống sang vịt con bằng kỹ thuật PCR và RT-PCR. Trần Ngọc Bích, Jean-Luc Guerin. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 6, 2012.

10. Sự vấy nhiễm vi khuẩn Salmonella trên sản phẩm gia cầm tại Hậu Giang. Trần Ngọc Bích. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 11, 2012.

11. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella sp. trên thủy cầm và sản phẩm thủy cầm tại tỉnh Hậu Giang. Trần Ngọc Bích. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2012.

12. Estrus response and pregnancy rates of beef cows synchronized by progesterone and prostaglandin protocol. Tran Ngoc Bich, Nguyen Phuc Khanh. 2012.

13. The response of follicular development, ovulation time and conception rate in primiparous and multiparous beef cows. Tran Ngoc Bich, Nguyen Phuc Khanh. 2012.

14. Duck enteritis virus (dev) detection using PCR & RT-PCR. Tran Ngoc Bich, Nguyen Phuc Khanh. 2012.

15. So sánh đáp ứng miễn dịch của 2 quy trình tiêm phòng vacxin cúm gia cầm H5N1-Re5 trên giống gà Tàu và gà Lương Phượng. Trần Ngọc Bích , Nguyễn Phúc Khánh. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 3, 2013.

16. Tình hình nhiễm vi khuẩn trong môi trường chăn nuôi bò sữa ở nông hộ. Bùi Thị Lê Minh, Trần Ngọc Bích. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 3, 2013.

17. Tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn bò sữa ở hợp tác xã Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Nguyễn Phúc Khánh, Trần Ngọc Bích. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 3, 2013.

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back