Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Lương Cầm


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu về ăn mòn kim loại. Đề tài cấp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1975 - 1977. Phan Lương Cầm (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu chống ăn mòn cho công trình ngầm. Đề tài cấp Bộ, mã số B32/78, 1978 - 1980. Phan Lương Cầm (Chủ nhiệm).

3.Ăn mòn Kim loại. Đề tài hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan, mã số VH-8, 1980 - 1985. Phan Lương Cầm (Chủ nhiệm).

4. Phương pháp bảo vệ những công trình công nghiệp dầu khí biển trong điều kiện thềm lục địa phía Nam Việt Nam khỏi ăn mòn kim loại. Đề tài cấp Nhà nước, mã số 22-01-05-23, 1980 - 1985. Phan Lương Cầm (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu chống ăn mòn cho các công trình thép trong biển Việt Nam bằng phương pháp điện hóa dùng Protector (Anốt hy sinh). Đề tài cấp Nhà nước, mã số 48D-02-01, 1986 - 1991. Phan Lương Cầm (Chủ nhiệm).

6. Chế tạo vật liệu Protector (Anốt hy sinh) mới để chống ăn mòn cho các công trình thép trong biển Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KC-05-12, 1992 - 1995. Phan Lương Cầm (Chủ nhiệm).

7. Thiết kế cơ bản và mô hình hóa bảo vệ catốt. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KHCB5.4.20, 1996-1997. Phan Lương Cầm (Chủ nhiệm).

8. Nghiên cứu bảo vệ catốt cho cốt thép trong bê tông của các công trình biển. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KHCN-03-06, 1996-1998. Phan Lương Cầm (Chủ nhiệm).

9. Hoàn thiện công nghệ sản xuất anốt hy sinh. Dự án cấp Nhà nước, mã số KHCN-03-DA-02, 1997-1999. Phan Lương Cầm (Chủ nhiệm).

10. Tính toán thiết kế bảo vệ catốt cho công trình biển. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KHCN 5.4.22, 1998-1999. Phan Lương Cầm (Chủ nhiệm).

11. Nghiên cứu bảo vệ catốt cho cốt thép trong bê tông. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KHCN03-20, 1999-2000. Phan Lương Cầm (Chủ nhiệm).