Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Lương Cầm


Các bài báo nghiên cứu

1. Chế tạo Protecto PK-19 để bảo vệ ống dẫn dầu ngầm trong đất chua mặn. Phan Lương Cầm. Tạp chí Vật tư kỹ thuật, 10-1978.

2. Nghiên cứu chế tạo Protecto để chống ăn mòn cho các công trình kim loại trong đất và trong sông biển. Phan Lương Cầm. Hội nghị Hóa học toàn quốc, 1981.

3. Ảnh hưởng của các anion L, Cl, HS và một số chất hữu cơ đối với tính chất điện hóa của sắt trong môi trường axit. Phan Lương Cầm. Hội nghị Hóa học toàn quốc, 1981.

4. Ảnh hưởng của PH và chất ức chế với động học hòa tan sắt trong dung dịch clorua. Phan Lương Cầm. Tạp chí Hóa học, 4-1985.

5. Protecto nhôm – Phương pháp xác định dung lượng và điện thế. Phan Lương Cầm. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5742-1993.

6. Corrosion and protection of metals in Vietnam. Phan Luong Cam. In Proceeding of the 8th Asian Pacific corrosion control conference (APCCC) Thailan, 1993.

7. Bảo vệ catốt chống ăn mòn cốt thép trong bê tông. Phan Lương Cầm. Tạp chí Giao thông Vận tải, 8-1984.

8. Protecto kẽm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Phan Lương Cầm. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6024-1995, 1995.

9. Chống ăn mòn cốt thép trong bê tông bằng phương pháp bảo vệ catốt. Phan Lương Cầm. Hội thảo Nhà nước về bê tông, Chương trình vật liệu mới KC-05-1995, 1995.

10. Simulation off operating process of sacrificial anodes incathodic protection for bare and coated structures. Phan Luong Cam. In Proceeding of the 9th Asian Pacific corrosion control conference (APCCC) Taiwan, 1995.

11. Thiết kế bảo vệ catốt bằng anốt hy sinh chống ăn mòn cho phần ngập nước của công trình thép. Phan Lương Cầm. Tạp chí Giao thông Vận tải, 6-1996.

12. Anốt hy sinh dùng trong bảo vệ catốt cho công trình biển Việt Nam. Phan Lương Cầm. In trong: Tuyển tập Báo cáo khoa học, Chương trình vật liệu mới KC-05-1996, 1996.

13. Thiết kế hệ thống anốt hy sinh chống ăn mòn cho phần ngập nước không sơn và có sơn của công trình thép. Phan Lương Cầm. Hội nghị Khoa học lần thứ XVIII, Đại học Bách khoa Hà Nội, 10-1996.

14. Ăn mòn và bảo vệ cốt thép trong bê tông. Phan Lương Cầm. In trong: Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội thảo về Công nghệ Xi măng và Bê tông, 12-1996.

15. Chống ăn mòn cho công trình thép và bê tông cốt thép bằng phương pháp bảo vệ catốt. Phan Lương Cầm. In trong: Tuyển tập Báo cáo Khoa học Hội thảo "Môi trường nhiệt đới Việt Nam với vấn đề ăn mòn và bảo vệ kim loại", 3-1997.

16. Corrosion and prevention of reinforced concrete in marine environment. Phan Luong Cam. In Proceeding of the 10th Asian Pacific corrosion control conference (APCCC) Indonesia, 1997.

17. Mô hình hóa bảo vệ catốt bằng muối anốt hy sinh. Phan Lương Cầm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 1-1998.

18. Chống ăn mòn cho công trình xây dựng. Phan Lương Cầm. In trong: Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Hóa học trong Xây dựng, 1-1998.

19. Ứng dụng phương pháp bảo vệ catốt để chống ăn mòn cho công trình biển. Phan Lương Cầm. In trong: Tuyển tập Báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học công nghệ biển lần thứ 4, 1-1998.

20. A discussion criteria for cathodic protection of submerged concret structures. Phan Luong Cam. In Proceeding of the 11th Asian Pacific corrosion control conference (APCCC) Vietnam, 1999.

21. Sudies on the oxide – coated RuO2 – TiO2 anodes. Phan Luong Cam. In Proceeding of the 11th Asian Pacific corrosion control conference (APCCC) Vietnam, 1999.

22. Some effects on corrosion fatigue of high – streght stell members of offshore structures in Vietnam sea conditions. Phan Luong Cam. In Proceeding of the 11th Asian Pacific corrosion control conference (APCCC) Vietnam, 1999.