Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Hộ


Sách đã xuất bản

Sách đã xuất bản (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Một số vấn đề về tâm lý học và lý luận dạy học đại học. Nguyễn Văn Hộ. 1997.

2. Nhập môn sư phạm. Nguyễn Văn Hộ. 1997.

3. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nguyễn Văn Hộ. 1997.

4. Lý luận dạy học đại học. Nguyễn Văn Hộ. 1998.

5. Phương pháp nghiên cứu Khoa học Giáo dục. Nguyễn Văn Hộ. 1998.

6. Cơ sở sư phạm của công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông. Nguyễn Văn Hộ. H- Giáo dục, 1998.

7. Thích ứng sư phạm. Nguyễn Văn Hộ. H- Giáo dục, 2000.

8. Ứng xử sư phạm. Nguyễn Văn Hộ. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2000.

9. Lý luận dạy học. Nguyễn Văn Hộ. H- Giáo dục, 2002.

10. Giáo dục học đại cương. Nguyễn Văn Hộ, Hà Thị Đức. H- Giáo dục, 2003.

11. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và giảng dạy kĩ thuật trong nhà trường Trung học phổ thông. Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Thị Thanh Huyền. H- Giáo dục, 2006.

12. Kinh tế học so sánh. Nguyễn Văn Hộ. 2006.

13. Triết lý giáo dục. Nguyễn Văn Hộ. 2006.

14. Xã hội học giáo dục. Nguyễn Văn Hộ. 2007.

15. Kinh tế học giáo dục. Nguyễn Văn Hộ. 2007.

16. Quản lý nhà nước về giáo dục. Nguyễn Văn Hộ. 2007.

17. Cơ sở pháp lý đối với Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Nguyễn Văn Hộ.

18. Dự báo giáo dục. Nguyễn Văn Hộ. 2007.

19. Xu hướng phát triển giáo dục. Nguyễn Văn Hộ. 2007.

20. Khái lược về khoa học quản lý. Nguyễn Văn Hộ. 2008.

cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
close

Thông báo