Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Hộ


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Giáo dục).

Ngôn ngữ: Tiếng Nga.

Chuyên ngành: Giáo dục học.

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1977

Hội đồng bảo vệ: Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô.

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KHOA HỌC

Đề tài: (Lĩnh vực Giáo dục).

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành: Giáo dục học.

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1988

Hội đồng bảo vệ: Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô.

 

close

Thông báo