Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Hộ


Các đề tài nghiên cứu

1. Xây dựng mô hình đào tạo người giáo viên phổ thông trung học miền núi trong giai đoạn đổi mới của cách mạng Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, mã số 2887/QĐ.KHKT, 1991. Nguyễn Văn Hộ (Chủ nhiệm).

2. Tri thức miền núi (Tri thức Việt Nam – Thực tiễn và triển vọng). Đề tài cấp Nhà nước, mã số Kx – 04 – 06, 1995. Nguyễn Văn Hộ (Chủ nhiệm).

3. Xây dựng hệ thống hướng nghiệp cho học sinh miền núi phía Bắc. Đề tài cấp Bộ, mã số B92- 26 – 10, 1995. Nguyễn Văn Hộ (Chủ nhiệm).

4. Hình thành khả năng thích ứng nghề dạy học cho sinh viên sư phạm. Đề tài cấp Bộ, mã số B97- 99, 2000. Nguyễn Văn Hộ (Chủ nhiệm).

5. Hình thành khả năng định hướng nghề nghiệp cho học sinh cuối cấp Trung học phổ thông trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay. Đề tài cấp Bộ, mã số B2001 – 03 – 11, 2004. Nguyễn Văn Hộ (Chủ nhiệm).

my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo